بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان

- از آنجا که شناسه ها دانشگاهی است و ممکن است بخواهید برای ارتباط با دانشگاههای دیگر استفاده نمایید  در انتخاب شناسه دقت نمایید (سعی شود نام خانوادگی و...) باشد بعداز تعریف آن بهيچوجه تعویض نخواهد شد

- کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی برق جهت استفاده ازemail  و ساختن وب شخصی  به نشانی  http://ee.sharif.ir  مراجعه  نمایند.

- کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی هوا فضا جهت استفاده از email  وساختن وب شخصی  به نشانی http://ae.sharif.ir  مراجعه  نمایند.

- کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی جهت استفاده از  email وساختن وب شخصی  به نشانی http://che.sharif.ir   مراجعه  نمایند.

- کلیه دانشجویان دانشکده فیزیک جهت استفاده از email  و  ساختن وب شخصی  به نشانی http://physics.sharif.irمراجعه  نمایند.

 - کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت جهت استفاده از email  و  ساختن وب شخصی  به نشانی  http://gsme.sharif.ir   مراجعه  نمایند.

- کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک جهت استفاده ازemail وساختن وب شخصی به نشانی http://mech.sharif.ir مراجعه  نمایند.

 - کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی جهت استفاده ازmail  وساختن وب شخصی به نشانی http://energy.sharif.ir مراجعه  نمایند.

 - کلیه دانشجویان دانشکده شیمی  جهت استفاده ازmail  وساختن وب شخصی به نشانی http://ch.sharif.ir مراجعه  نمایند.

 - کلیه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد  دانشکده های  مهندسی عمران ، مهندسی و علم مواد ، کامپیوتر ، صنایع  و نانو  به نشانی http://mehr.sharif.ir مراجعه  نمایند و دانشجویان کارشناسی این دانشکده ها به نشانی http://dena.sharif.ir  مراجعه نمایند

- کلیه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد جهت راهنمايی برای چگونگی  استفاده از Dialup  و دانستن شماره تلفنهای مربوطه به نشانی http://mehr.sharif.ir  مراجعه  نمایند.

- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  برای dialup  از کلمه رمز خود در mehr  استفاده نموده و برای استفاده از email  و  home page از serverهای نامبرده مربوط به دانشکده استفاده نمایند.(بدلیل داشتن فضا و دریافت email های دانشگاهی و ...)

کلیه اطلاعات مورد نیاز در لینک بولتن یا اطلاعات  نشانیهای مربوطه نوشته شده است. -  ارائه کارت دانشجويی تمدید شده و حضور خود دانشجو الزامی است.

 

جهت هر گونه سئوال و ... می توانیدemail  به نشانی mohseni@sharif.ir   ارسال نمایید