اسامی دانشجویان دانشگاه  را در سایتهای دانشکده مربوطه جستجو نمایید

Aerospace

Chemical Enginnering

Chemistry Civil Enineering
Physics Electrical Engineering
Industrial Engineering Mechanical Engineering
Materials Science Mathematical Sciences
Computer Engineering Kish University