سایت دانشگاه تماس با ما خانه
 فهرست  
 
     اداره دانش آموختگان  

کارکنان

خانم علیپور تلفن66165055

خانم نظامیانپور 66165055

آقای سایبانی، تلفن 6و5055-6616

خانم  معماری، تلفن 6و5055-6616

خانم  عليمردانی، تلفن 6و5055-6616

خانم محسنی فر، تلفن 6و5055-6616

خانم پاکدامن  تلفن 6و5055-6616

آقای جابری ، تلفن 6و5055-6616

 

مکان

طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اتاق 104

 راهنمای مراجعین به اداره دانش آموختگان (ساعت مراجعه: 11 - 8)

فعاليتهای اداره در ارتباط با دانشجويان

v انجام امور فارغالتحصيلي كليه مقاطع

 مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارداني

o تکميل فرم انصراف و ارائه آن به اداره پذيرش و نظام‌وظيفه

o درخواست مدرك كارداني به مدير كل آموزش

o كارنامه

o كارت دانشجويي

 مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارشناسی

o تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی

o كارنامه

o دفترچه تطبيق

o كارت دانشجويي

 مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع كارشناسی‌ارشد

o تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی‌ارشد

o كارنامه

o گزارش دفاع از رساله کارشناسی‌ارشد

o برگه تسویه حساب با دفتر آموزشهای آزاد ( مخصوص دانشجویان نوبت دوم )

o كارت دانشجويي

 مدارک لازم برای ثبت فارغ‌التحصيلی در مقطع دکتری

o تكميل فرم احراز شرايط پايان تحصيلات دوره دکتری

o كارنامه

o گزارش امتحان جامع دکتری

o گزارش دفاع از رساله دکتری

o كارت دانشجويي

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدود 20 روز پس از درخواست

v صدور گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

 شرايط و مدارک لازم

o يكي از مدارك ذيل مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)

 اصل كارت پايان خدمت دوره ضرورت و يك برگ فتوكپي پشت و روي آن

 اصل كارت معافيت دائم و يك برگ فتوكپي پشت و روي آن

 اصل كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن و يك برگ فتوكپي آن

 اصل گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر

 اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

 اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه

 اصل گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده 7 قانون خدمت وظيفه عمومي

 اصل گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش‏آموختگان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه عمومي

 اصل دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن و فتوكپي آن

 اصل كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده و يك برگ فتوكپي آن

o مدرک لازم برای متعهدين (يا بورسيه) به سازمان يا ارگان خاص

 تحویل اصل مدرک به دانش آموختگان

o مدرک لازم براي فارغ‌التحصيلان مقاطع تحصيلات‌تكميلي

 فتوكپي گواهينامه موقت مقطع قبل

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا ارديبهشت 1376

 نامه تسويه حساب وام تحصيلي از صندوق رفاه دانشجويان (آدرس: تهران، خيان شهيدبهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 7)

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا سال 1362

 نامه تسويه حساب از حسابداري دانشگاه و يا بنيادهاي خاص

o دو قطعه عكس

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدوداً 7 روز بعد از درخواست

v صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی

 شرايط و مدارک لازم

o يكي از مدارك ذيل مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)

 اصل كارت پايان خدمت دوره ضرورت و يك برگ فتوكپي پشت و روي آن

 اصل كارت معافيت دائم و يك برگ فتوكپي آن

 اصل كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن و يك برگ فتوكپي آن

 اصل گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر

 اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

 اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه

 اصل گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،  موضوع ماده 7 قانون خدمت وظيفه عمومي

 اصل گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش‏آموختگان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه عمومي

 اصل دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن و فتوكپي آن

 اصل كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده و يكبرگ فتوكپي آن

o مدرک لازم برای متعهدين (يا بورسيه) به سازمان يا ارگان خاص

 نامه يا گواهي مبني بر انجام تعهد با ذكر جمله بلامانع بودن صدور مدرك

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا ارديبهشت 1376

 نامه تسويه حساب وام تحصيلي از صندوق رفاه دانشجويان (آدرس: تهران، خيان شهيدبهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 7)

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا سال 1362

 نامه تسويه حساب از حسابداري دانشگاه و يا بنيادهاي خاص

o مدرک لازم براي فارغ‌التحصيلان مقاطع تحصيلات‌تكميلي

 اصل وكپي دانشنامه مقطع قبل

 فرم تکميل‌شده انجام تعهد خدمت دانش‌آموختگان بهره‌مند از آموزش رايگان توسط دانشگاه مقطع قبل

o لغو تعهد آموزش رايگان به يكي از 3 روش ذيل

 ارائه گواهي كار جهت لغو تعهد خدمت (سابقه كار در طول مدت تحصيل مورد قبول نيست)

 ارائه گواهي عدم كاريابي از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي استان‌ها

 نامه از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (اداره كل امور دانشجويان داخل) مبني بر بازخريد تعهد آموزش رايگان (آدرس: تهران، خيابان شهيدبهشتي، ميدان تختي)

o اصل گواهينامه موقت

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: حدود 2هفته بعد از درخواست

 

v ارسال تأييديه فراغت از تحصيل

 شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور گواهينامه موقت رجوع شود

توضيح: درصورتي كه فارغالتحصيل متعهد يا بورسيه سازمان يا ارگان خاصي باشد تأييديه فقط براي آن سازمان ارسال خواهد شد.

v صدور گواهی جهت ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد

 شرايط و مدارک لازم برای دانش‌آموختگان سالهای قبل

o مدرک لازم برای متعهدين (يا بورسيه) به سازمان يا ارگان خاص

 نامه يا گواهي مبني بر انجام تعهد با ذكر جمله بلامانع بودن صدور مدرك

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا ارديبهشت 1376

 نامه تسويه حساب وام تحصيلي از صندوق رفاه دانشجويان (آدرس: تهران، خيان شهيدبهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 7)

o مدرک لازم برای فارغ‌التحصيلان تا سال 1362

 نامه تسويه حساب از حسابداري دانشگاه و يا بنيادهاي خاص

 شرايط و مدارک لازم برای دانش‌جويان سال آخر که هنوز مراحل فارغ‌التحصيلی را طی نکرده‌اند

o فرم خلاصه وضعيت فراغت از تحصيل تکميل‌شده توسط دانشکده

o كارنامه

o كارت دانشجويي

 مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: بلافاصله

v رتبه فارغ‌التحصيلی

 تعيين رتبه فارغ‌التحصيلی

o نکات مربوط به تعيين رتبه

 رتبه در بين فارغ‌التحصيلان هر سال تحصيلي (نيمسال اول، نيمسال دوم و تابستان) مشخص مي‌شود

 ارسال اسامي رتبه اول كارشناسي جهت استفاده از سهميه شاگرد اولي در آزمون كارشناسي ارشد هر سال (مطابق ضوابط دفترچه آزمون) معمولاً در پايان تيرماه انجام مي‌گيرد

 رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد، قبل از جشن فارغ‌التحصيلی هر سال تعيين مي‌شود

 صدور گواهی رتبه فارغ‌التحصيلی

o شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور دانشنامه رجوع شود

 ارسال گواهی تأييد رتبه فارغ‌التحصيلی

o شرايط و مدارک لازم: به شرايط و مدارک لازم براي صدور گواهينامه موقت رجوع شود

v جشن فارغ‌التحصيلی

 شرايط و ضوابط

o جشن فارغ التحصيلي معمولاً در اواخر هر سال برگزار مي‌شود

o فارغ‌التحصيلان نيمسال اول، دوم و تابستان هر سال تحصيلي در اين جشن شركت مي‏کنند. (به عنوان مثال در مراسم جشن فارغ‌التحصيلي كه در اواخر سال 84 برگزار مي‌شود، فارغ‌التحصيلان نيمسال اول 84-83، نيمسال دوم 84-83 و تابستان 84-83، يا بعبارت ديگر فارغ‌التحصيلان از تاريخ 1/7/1383 لغايت 31/6/1384 شركت خواهند كرد)

o فقط از فارغ‌التحصيلاني كه يك ماه قبل از مراسم جشن، مراحل فراغت از تحصيل خود را در اداره دانش‌آموختگان به پايان رسانده باشند، جهت شركت در مراسم دعوت بعمل خواهد آمد