ابتدا 3 کاراکتر رندم از هر گروه انتخاب می شوند
0
Q
s
**************
موقعیت این 3 کاراکتر که کجای رشته قرار بگیرند هم از 0 تا 7 رندم انتخاب میشود
2
5
0
**************
sS0J9QX1