ابتدا 3 کاراکتر رندم از هر گروه انتخاب می شوند
2
I
y
**************
موقعیت این 3 کاراکتر که کجای رشته قرار بگیرند هم از 0 تا 7 رندم انتخاب میشود
6
5
3
**************
N0pyiI2k