ابتدا 3 کاراکتر رندم از هر گروه انتخاب می شوند
6
F
b
**************
موقعیت این 3 کاراکتر که کجای رشته قرار بگیرند هم از 0 تا 7 رندم انتخاب میشود
0
7
5
**************
6WMNPbIF